تیکه ...

بخشیدن  ادما که سخت نیست ...

اعتماد دوباره بهشون خیلی سخته !

[ دو شنبه 17 شهريور 1399 ] [ 11:54 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

اینکع یکي بیاد تو زندگیت
کم كم بهش وابستع بشي ^_^
بعد بشع عشقش :)
بعد بشع تنها دلیل نفس کشیدنت *_*
بعد هر روز بع اومید اینکع با اون چت کني !
از خاب پاشي :)
براش ذوق کني.
بعد ...
بعد ...
بعد ...
بعد ...
یهویي بزاره بره!
ازش دلیل بپرسي بگع :
«آدمع دیگع عوض میشع»
باید چیکار کني؟

[ شنبه 15 شهريور 1399 ] [ 12:58 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

نخ دادن همیشه هم بد نیست ...


[ سه شنبه 11 شهريور 1399 ] [ 13:59 ] [ الی ... ]
[ ]

اگه من پرنده بودم ...


[ سه شنبه 11 شهريور 1399 ] [ 13:58 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

ما هی سکوت میکنیم ...
و هیچی نمیگیم بلکه خودتون خجالت بکشید !!
 و دیگه نشکنیدمون ولی انگار نفهم تر از این حرفایین!:)

[ سه شنبه 11 شهريور 1399 ] [ 13:44 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

آدما دو جا حرفاشونو ، میزنن !!
یکی موقع  اعصبانیت...
یکی موقع شوخی :(

[ سه شنبه 11 شهريور 1399 ] [ 13:41 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

 
بــــــــدتریـــــــن عــــــــیبم ...
 
این بود کـــــــع خـــــــودم بودم *_*

[ چهار شنبه 29 مرداد 1399 ] [ 16:45 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

《《یـــه سری حرمــــــــت ها رو نگــــہ داریــــــــد♤
 
شایـــد کارتون گیر کرد، پیشمون ♤
 
خدارو چه دیدی♤ 》》،

[ چهار شنبه 29 مرداد 1399 ] [ 16:4 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

رفیــــــق نــمــڪ ،خوردی حلالت ...
 
نمڪـــدونم شکستی بازم اشکالی ندارع ...
 
قربونـــت برم دیگه اون بقــه شو ...
 
رو زخمـــام نپاش :/

[ چهار شنبه 29 مرداد 1399 ] [ 15:44 ] [ الی ... ]
[ ]

تیکه ...

اگــــہ فکر میکنی خیلی بـــــزرگی بگو تا دوباره ...
 
 سیفونــــــــو بکشـــــــــــم ^_^

[ چهار شنبه 29 مرداد 1399 ] [ 15:40 ] [ الی ... ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد